Aurrekontuak

Aurrekontuak

2023ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 151.000,00€
2 Zeharkako zergak 20.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 77.350,00€
4 Transferentzia arruntak 539.100,00€
5 Ondare sarrerak 12.000,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 80.000,00€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  Guztira 879.450,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 255.400,00€
2 Ondasun arrunt eta zerbitz. gastuak 266.800,00€
3 Finantza gastuak 0,00€
4 Transferentzia arruntak 135.800,00€
5 Inbertsio errealak 197.950,00€
6 Kapital transferentziak 23.500,00€
7 Finantza aktiboak 0€
8 Finantza pasiboak 0€
  Guztira 879.450,00€